Regulamentos

Un regulamento municipal é un conxunto de normas de aplicación municipal que regulan calquera aspecto de beneficio xeral á poboación (auga, tránsito, rastro, comercio etc.). Os regulamentos deben conter a materia que regulan, as persoas encargadas de aplicalo, aspectos permitidos ou prohibidos, sancións, fórmulas para a súa revogación, entre outros aspectos.

 

Os regulamentos deben conter a materia que regulan, as persoas encargadas de aplicalo, aspectos permitidos ou prohibidos, sancións, fórmulas para a súa revogación, entre outros aspectos.

Tradicionalmente fálase de Ordenanzas "para referirse ás normas municipais con efectos sobre os cidadáns e de Regulamentos" para as normas internas, de autoorganización. Con todo trátase de dous termos que expresan unha mesma realidade xurídica: son normas de natureza regulamentaria elaboradas polo Pleno dun Concello.

A aprobación das Ordenanzas e Regulamentos municipais, en xeral, débense axustar ao procedemento recolleito no art. 49 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local de 1985 (LRBRL).

 

Medio ambiente

 

Servizo Municipal de Urbanismo