Punto de información catastral

 

Punto de información catastral - P.I.C.
Os Puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas pola Dirección Xeral do Catastro en distintas organizacións públicas e institucións, fundamentalmente en concellos, onde a cidadanía pode acceder á información catastral.
De acordo co Convenio subscrito coa Dirección Xeral do Catastro, o Concello da Coruña ofrece á cidadanía este servizo nas oficinas municipais:

 

Servizo de Xestión Tributaria - Unidade de Información e Rexistro

Casa do Concello
Rúa Otero novas 1, planta baixa
32200 - Cortegada
Horario de atención ao público: 10:00 a 14:00 horas o primeiro martes de cada mes.
Cita previa: 722 448 322


  • SERVIZOS QUE OFRECE O PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

  • Información de carácter xeral e particular de inmobles.
  • Asesoramento sobre obrigas co Catastro.
  • Notificación por comparecencia en procedementos catastrais.
  • Servizo de consulta libre e certificación de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Tratándose de datos catastrais protexidos, a normativa sobre os Puntos de Información Catastral unicamente permite o acceso a estes servizos a quen figura inscrito no Catastro como titular catastral, o seu representante ou persoa autorizada por el.
Por tanto, a falta de coincidencia entre o NIF de quen figure como titular catastral e o do solicitante, actúe por si ou por representación, determina que non poida ser atendida a solicitude, sendo nestes casos precisa a intervención da Xerencia do Catastro, á que a persoa interesada debe desprazarse ou ben dirixir un escrito describindo a situación particular que impide o acceso aos datos catastrais protexidos e solicitando a corrección dos datos que se consideren erróneos.
Tampouco poderán atenderse no Punto de Información Catastral as solicitudes de quen se ampare nalgún dos supostos de interese lexítimo e directo establecidos no artigo 53 do Texto refundido da lei do catastro inmobiliario
Nos supostos en que se actúe como representante ou autorizado do titular catastral deberase achegar a correspondente documentación acreditativa:Destacado

Cartografía catastral

O buscador de propiedades permite buscar por

referencia catastral, por rúa / número, por polígono /

trama,coordenadas ou por código de rexistro exclusivo.

MÁIS