Augas domiciliarias

 

Abastecemento augas domiciliarias

 

  1. Abastecimiento “A Tapada-Cortegada”, esta zona da servicio a la mayor parte del núcleo de Cortegada que presenta una población de 479 habitantes y 318 abonados.
  2. Abastecimiento “Ollo de Boi-Cortegada” abastece 40 habitantes y 27 abonados. Esta se utilizará para dar servicio al resto de  usuarios cuando se produzcan averías,  escasez de agua "fundamentalmente en época estival”, o por la  limpieza del depósito de la zona de abastecimiento de “A Tapada-Cortegada”

 

ZONA DE ABASTECEMENTO A TAPADA
Ubicación Cortegada
Natureza do abastecemento Público
Nº de Usuarios 479
M3 suministrados 123 m3
Dotación (Litros habitantes día) 256
DEPOSITOS
Depósito cabeceira Carballal 300 m2
Depósito regulador Poza Longa 0,15 m2
Depósito regulador A Tapada 0,30 m2
CAPTACIÓNS
Captación A Tapada  
Captación Carballal  
Pozo de barrena 1  
Pozo de barrena 2  

ZONA DE ABASTECEMENTO OLLO DE BOI
Ubicación Cortegada
Natureza do abastecemento Público
Nº de Usuarios 40
M3 suministrados 10 m3
Dotación (Litros habitantes día) 257
DEPOSITOS
Depósito cabeceira Ollo de Boi 125 m2
Depósito regulador de Cortellas 0,30 m2
CAPTACIÓNS
Captación Cortellas 1  
Captación Cortellas 2  
Captación Ollo de Boi  
Captación A Costa  
Pozo de Barrera Ollo de Boi  
Depuración de augas residuais

 

O Concello de Cortegada acolleuse ao Plan Daredo 2002-2004, posto en marcha pola Deputación Provincial de Ourense.
O núcleo de Cortegada conta cunha rede integral de saneamento, organizase por gravidade en dúas vertentes rematadas en cadansúa depuradora.

 

EDAR 1

A Carballeira - 42°12'37.0"N 8°10'20.2"W

EDAR 2.

Rúa Otero Novas - 42°12'14.9"N 8°10'26.8"W

Estas plantas so tratán auga residual, é polo que na entrada das depuradores hai uns decantadores para a recollida de lodos, os cales son valeirados periodicamente e levados a depuradora de A Reza en Ourense.

Os obxectivos a corto prazo deste proxecto son:
Preserva-la calidade das augas.
Reduci-lo volume de verquidos incontrolados.
Implantar técnicas eficaces i eficientes de depuración

 

Mentres que a longo prazo preténdese acadar:
A conservación do patrimonio natural.
A promoción do desenrolo integrado do hábitat rural.
A consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e promoción da cooperación con outros espacios rexionais.

Deste modo contribúese á valorización e preservación dos recursos hídricos das concas ourensás i en particular das principais: Miño, Sil, e Limia e Támega, así como, a frea-lo impacto medioambiental negativo producido polos verquidos incontrolados e a súa acumulación nas concas dos ríos máis afectados.

Tarifas

 

AUGA DOMICILIARIA
CUOTA DE SERVIZO MENSUAL 1,00 €
Consumo ata 10 m3 0,25 m3 / mes
Consumo ata 11 a 20 m3 0,30 m3 / mes
Consumo ata 21 a 40 m3 0,40 m3 / mes
Consumo ata 41 a 60 m3 0,50 m3 / mes
Consumo de máis de 60 m3 0,70 m3 / mes

AUGAS RESIDUAIS
CUOTA DE SERVIZO ANUAL 45,00 €        

 

Normativa

 

PUBLICACIÓN TAXAS

ABASTECEMENTO DE AUGAS
BOP.- N.º 291 - pax 5 - do día 21 de decembro de 2010.

VER PUBLICACIÓN

PUBLICACIÓN TAXAS

ABASTECEMENTO DE AUGAS
BOP.- N.º 291 - pax 5 - do día 21 de decembro de 2010.

VER PUBLICACIÓN

Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo

 

Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo ou SINAC é un sistema de información sanitario que recolle datos sobre as características dos abastecementos e a calidade do auga de consumo humano que se fornece á poboación española.
O SINAC está sustentado por unha aplicación informática a través de Internet.

 

SINAC ENCALE WEB