GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

AUGAS DOMICILIARIAS


 

Servizo municipal de augas

As dependencias para consultas, información e xestión de trámites relacionados con estes servizos atópanse nas oficinas da Casa do Concello.

O persoal de mantemento atende as reclamacións ou avisos que se produzan nas redes de auga e sumidoiros de carácter municipal, supervisando os distintos controis sanitarios que establece a lexislación vixente.

 

Información e xestión : 988 483 001
Facturación e lecturas de contador: 988 511 775
Avarías: 609 493 534

 

Información en línea ao cidadán

O Real Decreto 3/2023, do 10 de xaneiro, polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios da calidade da auga de consumo, o seu control e subministración establece que a administración local ou no seu caso o operador da rede de distribución, deberá poñer ao dispor do usuario en liña, no seu portal corporativo, a seguinte información:

 

 

 

ZONA DE ABASTECEMENTO CORTEGADA

 

Abastecimiento “A Tapada-Cortegada”, esta zona da servicio a la mayor parte del núcleo de Cortegada que presenta una población de 479 habitantes y 318 abonados.

  1. Abastecimiento “Ollo de Boi-Cortegada” abastece 40 habitantes y 27 abonados. Esta se utilizará para dar servicio al resto de  usuarios cuando se produzcan averías,  escasez de agua "fundamentalmente en época estival”, o por la  limpieza del depósito de la zona de abastecimiento de “A Tapada-Cortegada”

 

ZONA DE ABASTECEMENTO ADECOLADA - VALONGO

 

 

O Concello de Cortegada acolleuse ao Plan Daredo 2002-2004, posto en marcha pola Deputación Provincial de Ourense.
O núcleo de Cortegada conta cunha rede integral de saneamento, organizase por gravidade en dúas vertentes rematadas en cadansúa depuradora.

 

EDAR 1

A Carballeira - 42°12'37.0"N 8°10'20.2"W

EDAR 2.

Rúa Otero Novas - 42°12'14.9"N 8°10'26.8"W

Estas plantas so tratán auga residual, é polo que na entrada das depuradores hai uns decantadores para a recollida de lodos, os cales son valeirados periodicamente e levados a depuradora de A Reza en Ourense.

Os obxectivos a corto prazo deste proxecto son:
Preserva-la calidade das augas.
Reduci-lo volume de verquidos incontrolados.
Implantar técnicas eficaces i eficientes de depuración

 

Mentres que a longo prazo preténdese acadar:
A conservación do patrimonio natural.
A promoción do desenrolo integrado do hábitat rural.
A consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e promoción da cooperación con outros espacios rexionais.

Deste modo contribúese á valorización e preservación dos recursos hídricos das concas ourensás i en particular das principais: Miño, Sil, e Limia e Támega, así como, a frea-lo impacto medioambiental negativo producido polos verquidos incontrolados e a súa acumulación nas concas dos ríos máis afectados.

 

AUGA DOMICILIARIA

CUOTA DE SERVIZO MENSUAL 1,00 €

Consumo ata 10 m3 - 0,25 m3 / mes

Consumo ata 11 a 20 m3 - 0,30 m3 / mes

Consumo ata 21 a 40 m3 - 0,40 m3 / mes

Consumo ata 41 a 60 m3 - 0,50 m3 / mes

Consumo de máis de 60 m3- 0,70 m3 / mes

 

AUGAS RESIDUAIS

CUOTA DE SERVIZO ANUAL 45,00 €

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXAS POLO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA.
BOP.- N.º 291 - pax 5 - do día 21 de decembro de 2010.
VER PUBLICACIÓN

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXAS POLA REDE DE SUMIDOIROS

BOP.- N.º 295 - pax 5 - do día 27 de decembro de 2017.
VER PUBLICACIÓN

 

O Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano que se fornece á poboación residente en España. O SINAC susténtase actualmente mediante unha aplicación web a través de Internet. Ten acceso ao cidadán.

Acceso a SINAC Abrirase nunha ventá nova