Xunta de Goberno Local


A Xunta de Goberno Local é o órgano que baixo a presidencia do/a alcalde/sa colabora con el/ela na función de dirección política e exerce funcións executivas e administrativas. Está integrada polo alcalde ou alcaldesa, que a preside, e os/as concelleiros/as nomeados/as libremente por el/ela como membros desta, sen que en ningún caso o seu número poida ser superior ao terzo do número legal de membros da Corporación, ademais do/a titular da Alcaldía.

 

A Xunta de Goberno local do Concello de Cangas está integrada por:

 • Avelino L. de Franisco Martínez
  (Alcalde - presidente)
 • José Víctor González Vázquez
  (1º Tenente de alcalde)
 • Begoña Estévez Fernández
  (2º Tenente de alcalde)
 • Cesar Salgado Gardón
  (Concelleiro)

 

Atribucións:

Delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das seguintes atribucións, susceptibles de ser delegadas segundo o artigo 21.1 da LBRL, en virtude da habilitación recoñecida no apartado terceiro do precepto de referencia, e sen prexuízo da súa asunción directa en calquera intre, as seguintes:

 

En materia urbanística:
 • O control municipal da construción e do uso dos predios mediante licenza municipal consistente no outorgamento de licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 142.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, que de seguido se relacionan:
  • Os actos de construción e uso do solo e do subsolo que, de acordo coas normas xerais de xestión de edificios, requiren un proxecto de obras.
  • As intervencións en bens inmobles declarados de interese cultural ou catalogados polas súas características únicas ou por valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
  • As demolicións, agás as derivadas de resolucións de rexistros de restauración da legalidade urbana.
  • As paredes da contención da terra, segundo estableza a normativa.
  • Os grandes movementos e explicacións da terra.
  • Parcelación, segregación ou outros actos de división de terreos en calquera tipo de solo, cando non fosen parte dun proxecto de reparcelación.
  • A primeira ocupación dos edificios.
  • A implantación de calquera instalación residencial, xa sexa provisional ou permanente.
  • A caída de masas arbóreas ou vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbana e, en calquera caso, cando se derivou da tal protección da lexislación de dominio público.
 • A concesión de licenzas e/ou autorizacións previas para a apertura de establecementos e organización de espectáculos públicos e actividades recreativas nos termos do previsto no artigo 41 da Lei 9/2013 de 19 de decembro, de emprendemento e competitividade económica de Galicia.
 • Declaracións de ruína de edificios e ordes de execución de obras maiores de conservación e reforma de fachada e espazos visibles da vía pública.

 

En materia de contratación:
 • As contratacións e concesións que non teñan consideración de contratos menores, cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do Orzamento municipal.
 • A aprobación da devolución de avais de obras, servizos e suministros de calquera natureza.
 • A concesión de subvencións e axudas económicas dentro dos límites establecidos nas bases de execución do orzamento.
En materia de servizos:

A resolución de solicitudes de alta, baixa, e ou, modificación, nos Servizos municipais de auga, abastecemento e saneamento e lixo, e conexión á rede de abastecemento e saneamento municipal.

 

En materia de patrimonio:
 • A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento, nin os 3005.060, 52 euros, así como que a súa enaxenación non supere a porcentaxe citada.
 • Todas aquelas cuestión puntuais, competencia da Alcaldía, que esta desexe someter ao estudo ou resolución da Xunta de Goberno Local.
En supostos concretos, por razón de urxencia e/ou oportunidade, a Alcaldía poderá avocar para si, o exercicio de calquera das competencias delegadas no punto segundo.