GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

SIA 847296 - DECLARACIÓN RESPONSABLE OU COMUNICACIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA


Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza (están suxeitos a licenza os actos que requiren proxecto de edificación e outros supostos) e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. O promotor dos actos de uso do solo e do subsolo comunicará ao concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda comezar a súa execución.
Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello.
(Art. 142.3 e 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

 

A quen está dirixido

 • Calquera persoa física que desexe comunicar o inicio dunha obra.

 

Como facelo

 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Tramitar" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 

Por internet

Presencialmente

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.              Prema no botón para descargar o formulario e siga os pasos que se lle indican.
tramitar descargar

 

Documentación requerida

 • Comunicación Previa de Obra.
 • En caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia do poder para representalo.
 • Descrición suficiente das características do acto de que se trate cun esbozo ou descrición gráfica.
 • No seu caso, proxecto técnico esixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus extremos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Orzamento detallado.
 • Fotografías de estado actual (previo á realización da obra) en caso de obras de reparación.
 • Copia das restantes autorizacións e, no seu caso, concesións administrativas cando fosen legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de haberse solicitado o seu outorgamento.
 • Documento de avaliación ambiental, si é o caso.
 • Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións ou informes sectoriais cando fosen legalmente esixibles.
 • Xustificante de pago dos tributos municipais.

 

Normativa aplicable