GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

RENOVACIÓN DNI ELECTRÓNICO


 

Cita previa no teléfono 988 48 30 01

 

Tamén nas oficinas municipais de lúns a venres

 

Próxima renovación: _____________

 

Como dita o Artigo 7 do Real Decreto 1553/2005 do 23 de decembro, para solicitar a renovación do Documento Nacional de Identidade será imprescindible a presenza física da persoa a quen se haxa de expedir, o abono en efectivo a taxa correspondente , ou utilizando o pago por vía telemática e achegar os seguintes documentos:

 

Documentación

Unha fotografía

recente en cor do rostro do solicitante, tamaño 32x26 milímetros, con fondo uniforme branco e liso, tomada de fronte coa cabeza totalmente descuberta e sen lentes de cristais escuros ou calquera outra peza que poida impedir ou dificultar a identificación da persoa. (A fotografía deberá mostrar claramente o óvalo da cara e deberá ser de alta resolución e en papel fotográfico de boa calidade)

O DNI anterior

(En caso de perda ou extravío requirirase denuncia previa ou comunicación de tal incidencia ao equipo de expedición).

 

En caso de cambio de domicilio

Respecto do que figure no Documento anterior, certificado ou volante de empadroamento do Concello onde o solicitante teña o seu domicilio, expedido cunha antelación máxima de tres meses á data da solicitude do Documento Nacional de Identidade. Estes documentos non serán necesarios se o interesado autoriza, no momento da tramitación, ao equipo de expedición a consultar os datos do domicilio mediante acceso ao Sistema de Verificación de Datos de residencia.

 

Se alta no Padrón Municipal realizouse nos dous últimos meses, é necesario achegar o certificado ou volante de empadroamento a que se fai referencia.

 

NOTA:

Debido ao posible atraso que se poida producir na actualización dos datos do domicilio no sistema informático e en menor medida, ás posibles incidencias de carácter técnico (alleas a Policía) no acceso aos mesmos, é recomendable que o cidadán se provea con anterioridade do certificado ou volante de empadroamento.

 

Cando o titular do DNI sexa menor de 14 anos ou persoa con capacidade xudicialmente complementada levará a cabo en presenza da persoa que teña encomendada a patria potestade ou tutela, ou persoa apoderada por estas últimas. Pode descargar o modelo de apoderamiento , sendo importante ler a nota informativa que se descarga co mesmo.

 

En caso de variación de datos de filiación

Certificado do Rexistro Civil (expedido cunha antelación máxima de seis meses á data da solicitude do DNI 3.0).

 

O extravío, subtracción, destrución ou deterioración do DNI 3.0

levará a obrigación do seu titular de proverse inmediatamente dun duplicado cuxa validez será a mesma que tiñan os Documentos aos que substitúen, salvo que estes áchense dentro dos últimos 90 días da súa vixencia, nese caso expediranse coa mesma validez que se se tratase dunha renovación. En determinados casos hase de cumprimentar un impreso (D-601) que lle será entregado na propia oficina e se o DNI para substituír era do modelo anterior hase de achegar unha fotografía máis.

 

O DNI deberase renovar dentro dos últimos 180 días de vixencia. En caso de subtracción, extravío, deterioración ou mal funcionamento do chip electrónico, deberá renovalo canto antes, e obterá un novo documento coa súa validez total cando queden menos de 90 días para a súa caducidade. No caso que superase os 90 días, obterá un novo coa validez anterior.

 

CIDADÁNS ESPAÑOIS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO

Os españois que, residindo no estranxeiro, soliciten a renovación do Documento Nacional de Identidade deberán achegar, ademais dos mencionados, os seguintes documentos:

Se hai cambio de domicilio e o novo o é tamén no estranxeiro, o Certificado de acreditación de residencia, expedido polo Consulado español onde estea inscrito como residente, con especificación do país, localidade, rúa e número onde estea domiciliado, (expedido cunha antelación máxima de tres meses á data da renovación do DNI 3.0). Non será necesaria a presentación deste Certificado para as renovacións sen cambio de domicilio.

Os titulares de documentos expedidos con domicilio no estranxeiro, tan pronto trasladen a súa residencia a España, aínda cando se trate de expedicións con validez permanente, deberán renovar devandito documento a efectos de actualización de domicilio.