SIA000000 - Contratación laboral temporal Brigada Incendios


Prazo rematado

 

Obxecto

O obxecto das presentes bases é regular a contratación temporal para as brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais, no marco do Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cortegada para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020; dos seguintes traballadores:


- 1 Xefe de brigada.
- 3 Peóns forestais, un deles coa condición de peón condutor.

 

A quen vai dirixido

Calquera persoa.

 • SOLICITUDE PRESENCIAL TRAMITAR EN LIÑA
  Prema para descargar o formulario de solicitude, que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, nas oficinas do Concello. Prema para para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.

     Descargar solicitude

     Procesamento electrónico

 

Documentación
 • 1. Datos identificativos do solicitante:
  Persoas físicas:
  Fotocopia do documento nacional de identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade,expedida polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunitarios (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente adevandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Enténdese por membros da unidade familiar, aqueles maiores de idade que convivan co solicitante da axuda
  Persoas xurídicas:
  DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula asúa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica deque se trate.
 • Documentación Relacionada coa tramitación
  - A presente instancia, debidamente cuberta e asinada ANEXO II
Resolución:

Prazo:

TRES MESES

Sentido do silencio:

NEGATIVO