Organización municipal


SECRETARÍA DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

        • Servizo de Secretaría e Asuntos Xerais

  •         • Rexistro Municipal
  •         • Padrón de habitantes
 •         • Servizo de Patrimonio

SECRETARÍA DO PLENO

ÁREA ECONÓMICA
 •         •  Intervención Xeral Municipal
 •         •  Órgano de xestión orzamentaria e contabilidade
 •         •  Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria
DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO E SERVIZOS XERAIS
ÁREA DE PRESIDENCIA E SERVIZOS XERAIS
 •         •  Gabinete da Alcaldía
 •         •  Asesoría Xurídica
 •         •  Tribunal Económico-Administrativo
 •         •  Servizo de Arquivo
 •         •  Servizo de Cultura
 •         •  Servizo de Informática
ÁREA DE URBANISMO
 •         •  Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico
 •         •  Oficina Técnica de licenzas e inspección
 •         •  Servizo de Disciplina Urbanística,  Medio Ambiente e Policía Administrativa
ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E EDUCACIÓN
 •         •  Servizo de Benestar Social e Educación
  •         •  Oficina Técnica de Benestar Social
  •         •  Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, PROXECTOS E OBRAS
  •         •  Electricidade
  •         •  Parque Móbil
  •         •  Parques e Xardíns
  •         •  Obras e mantemento
  •         •  Sinalización viaria
 •         •  Oficina de Medio Ambiente
ÁREA DE PROTECCIÓN CIDADÁ
 •         •  Protección Civil