Pleno


O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía. Está integrado polos concelleiros e presidido pola Alcaldía, tenente de alcalde ou concelleiro no que delegue. Controla e fiscaliza os órganos de goberno, exerce a potestade regulamentaria e orzamentaria e demais atribucións que lle outorgan as leis.

 

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2021
DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

 

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2017

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2016

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2015

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER