SIA000000 - Contratación laboral temporal


Prazo rematado

 

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de TRES (3) PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES durante 5 meses segundo as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio 2022, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, nº 291, do 21 de decembro de 2021.
A xornada de traballo será a tempo parcial (75% da xornada) que se realizará de luns a domingo cos descansos establecidos na lei.

 

A quen vai dirixido

Calquera persoa.

 • SOLICITUDE PRESENCIAL TRAMITAR EN LIÑA
  Prema para descargar o formulario de solicitude, que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, nas oficinas do Concello. Prema para para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.

     Descargar solicitude

     Procesamento electrónico

 

Documentación
 • 1. Datos identificativos do solicitante:
  Persoas físicas:
  Fotocopia do documento nacional de identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade,expedida polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunitarios (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente adevandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Enténdese por membros da unidade familiar, aqueles maiores de idade que convivan co solicitante da axuda
  Persoas xurídicas:
  DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula asúa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica deque se trate.
 • Documentación Relacionada coa tramitación
  - A presente instancia, debidamente cuberta e asinada ANEXO I
 • - Documentación acreditativa dos meritos alegados.
Resolución:

Prazo:

TRES MESES

Sentido do silencio:

NEGATIVO