GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL


 

NORMATIVA UBANÍSTICA VIXENTE

Aprobado definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello, mediante Orde da Consellería de Medio Ambitente, Territorio e Infraestruturas de data 28 de febreriro de de 2012, e para dar cumprimento ó establecido nos artigos 92.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e 70.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local; procésese á publicación da normativa e ordenanzas contidas no mencionado PXOM.

Catálogo de fichas